Xem Nhiều 5/2022 # Xem Đảng Ta Vận Dụng Tt Hcm Về Đại Đoàn Kết Trong Điều Kiện Hiện Nay Như Thế Nào? # Top Trend

Xem 17,424

Cập nhật thông tin chi tiết về Xem Đảng Ta Vận Dụng Tt Hcm Về Đại Đoàn Kết Trong Điều Kiện Hiện Nay Như Thế Nào? mới nhất ngày 25/05/2022 trên website Kichcauhocvan.net. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,424 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Để Cuộc Sống Vợ Chồng Luôn Hạnh Phúc
 • 5 Bí Quyết Dinh Dưỡng Thai Kỳ Khỏe Mạnh Mà Mẹ Bầu Không Nên Bỏ Qua
 • Khả Năng Thụ Thai Ở Tuổi 40 Với Phụ Nữ Có Cao Và An Toàn Không
 • Cô Dâu 62 Tuổi Thu Sao: Làm Thế Nào Để Mang Thai Ở Tuổi 63 ?
 • Kinh Nguyệt Không Đều Làm Sao Biết Có Thai Chính Xác Và Nhanh Nhất?
 • Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc vĩ đại, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc ta và của nhân loại, đã để lại cho chúng ta một di sản tinh thần vô giá, một hệ thống tư tưởng về nhiều mặt. Trong đó tư tưởng về đại đoàn kết là tư tưởng nổi bật, có giá trị trường tồn đối với quá trình phát triển của dân tộc ta và của toàn nhân loại. Đó là tư tưởng xuyên suốt và nhất quán trong tư duy lý luận và trong hoạt động thực tiễn của Hồ Chí Minh và đã trở thành chiến lược cách mạng của Đảng ta, gắn liền với những thắng lợi vẻ vang của dân tộc.

  1. Khái niệm ĐĐK:

  Đại đoàn kết xuất phát từ nhu cầu khách quan của sự nghiệp cách mạng do quần chúng nhân dân tiến hành và vì lợi ích của quần chúng. Đại đoàn kết là vấn đề có ý nghĩa sống còn, là sợi chỉ đó xuyên suốt trong toàn bộ thắng lợi chiến lược của cách mạng. Như vậy, có thể nêu lên được khái niệm TT HCM về ĐĐK:

  Tư tưởng đại đoàn kết Hồ Chí Minh là một hệ thống các luận điểm về vị trí, vai trò, nội dung, nguyên tắc, phương pháp tập hợp, tổ chức lực lượng cách mạng, nhằm phát huy đến mức cao nhất sc mạnh của dân tộc, của quốc tế trong sự nghiệp đấu tranh cho độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.

  2. Mục tiêu: Theo quan niệm của Đảng ta, thực hiện đại đoàn kết (ĐĐK) trong giai đoạn hiện nay nhằm 2 mục tiêu:

  – Củng cố và tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân, giữ vững độc lập và tạo điều kiện nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn.

  – Khối đại đoàn kết toàn dân tộc dựa trên nền tảng liên minh công-nông-trí thức ngày càng được mở rộng, là nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế xã hội và giữ vững ổn định chính trị, củng cố an ninh quốc phòng.

  3. Quan điểm chỉ đạo:

  Để thực hiện được 2 mục tiêu trên, Đảng nêu ra 5 quan điểm chỉ đạo ĐĐK trong giai đoạn hiện nay:

  Một là, ĐĐK toàn dân tộc dựa trên nền tảng là liên minh công – nông – trí thức đặc dười sự lãnh đạo của Đảng, là đường lối chiến lược, nguồn sức mạnh, là nhân tố có ý nghĩa quyết định đảm bảo thắng lợi xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

  Hai là, lấy mục tiêu giữ vững độc lập dân tộc, thống nhất của Tổ quốc, vì dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh làm điểm tương đồng:

  Ba là, Bảo đảm công bằng và bình đẳng xã hội, chăm lo lợi ích thiết thực, chính đáng, hợp pháp của các giai cấp, tầng lớp nhân dân, chống quan liêu tham nhũng lãng phí, nâng cao tinh thần yêu nước, tinh thần tự lực xây dựng đất nước;

  Bốn là, ĐĐK là sự nghiệp của toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị, mà hạt nhân lãnh đạo là tổ chức Đảng được thực hiện bằng nhiều biện pháp, hình thức;

  Năm là, thực hiện nhất quán đường lối đoàn kết quốc tế độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế theo phương châm: Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế phấn đấu vì hòa bình, phát triển.

  4. Nguyên tắc:

  Từ 5 quan điểm chỉ đạo, Đảng đã đưa ra 4 nguyên tắc xây dựng khối ĐĐK trong giai đoạn hiện nay:

  Thứ nhất, đại đoàn kết toàn dân phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa lợi ích giữa các thành viên trong xã hội;

  Thứ hai, đoàn kết trong Đảng là hạt nhân, là cở vững chắc để xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc;

  Thứ ba, tin dân, lắng nghe, học hỏi, tiếp thu ý kiến, giải quyết những khó khăn vướng mắt của nhân dân; làm tốt công tác dân vận;

  Thứ tư, đoàn kết quốc tế phải trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau; hợp tác bình đẳng và cùng có lợi.

  5. Biện pháp:

  Từ 4 nguyên tắc xây dựng ĐĐK, Đảng đã cụ thể hóa thành 6 biện pháp để xây dựng khối ĐĐK toàn dân tộc

  Một là, Xây dựng những chính sách nhằm tăng cường khối ĐĐK toàn dân tộc, có 2 chính sách:

  – Chính sách phát triển kinh tế xã hội:

  Phát triển mạnh mẽ kinh tế, lấy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân làm trung tâm; phát triển văn hóa, y tế giáo dục, khoa học – công nghệ;

  Phát huy dân chủ, giữ gìn kỉ cương; đẩy mạnh đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, …

  – Chính sách với các giai cấp, tầng lớp trong xã hội:

  Phát triển g/c công nhân cả về số lượng và chất lượng;

  Phát huy vai trò của g/c nông dân trong quá trình phát triển nông nghiệp, nông thôn mới;

  Xây dựng đội ngũ tri thức lớn mạnh có chất lượng cao;

  Xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh;

  Làm tốt công tác giáo dục thế hệ trẻ; nâng cao trình độ mọi mặt cho phụ nữ; phát huy truyền thống bộ đội cụ Hồ của cựu chiến binh, …

  Hai là, Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh để đảng thực sự là hạt nhân lãnh đạo khối đại đoàn kết dân tộc:

  Thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

  Ba là, Phát huy mạnh mẽ vai trò của chính quyền trong việc thực hiện chính sách ĐĐK dân tộc:

  Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn;

  Hoạt động của các cơ quan nhà nước phải đặt nhiệm vụ phục vụ nhân dân lên trên hết;

  Xây dựng phong cách và phương thức công tác của cán bộ phù hợp với đạo đức cách mạng đáp ứng yêu cầu tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc.

  Bốn là,Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân, nâng cao vị trí, vai trò của MTTQ và các đoàn thể nhân dân:

  Mở rộng mặt trận Tổ quốc, đa dạng hóa các hình thức tập hợp nhân dân; Mặt trận và các tổ chức đoàn thể phải hướng nhiều hơn về cơ sở.

  Năm là, Tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao trách nhiệm công dân, xây dựng sự đồng thuận XH, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước.

  Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, xây dựng sự đồng thuận xã hội cao và ý thức cộng đồng trách nhiệm.

  Phát huy vai trò tích cực các phương tiện thông tin đại chúng; phát động phong trào thi đua yêu nước.

  Sáu là, Giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân TG vì hòa bình, ĐLDT, dân chủ và tiến bộ XH.

  Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững; củng cố và tăng cường quan hệ với các ĐCS, đảng công nhân, dảng cánh tả, …

  Trong tất cả mọi người Việt Nam sống ở trong nước hay ở nước ngoài đều luôn luôn tiềm ẩn tinh thần, ý thức dân tộc trong tâm thức của họ. Vì vậy, khơi nguồn và phát triển đến đỉnh cao sức mạnh dân tộc và trí tuệ của con người Việt Nam, thực thi chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, quy tụ lực lượng dân tộc bằng nội dung và hình thức tổ chức thích hợp với mọi đối tượng tập thể và cá nhân trên cơ sở lấy liên minh công nông và trí thức làm nòng cốt do Đảng Cộng sản lãnh đạo, phấn đấu vì độc lập của Tổ quốc, tự do, hạnh phúc của của toàn dân là một bài học kinh nghiệm lịch sử có giá trị bền vững lâu dài, đặc biệt có ý nghĩa chính trị quan trọng trong sự nghiệp thực thi đường lối đổi mới, thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.

  * Liên hệ thực tiễn công tác ĐĐK tại cơ quan đang công tác:

  Bản thân là một cán bộ quản lí hiện đang công tác ở trường THCS Tam Hiệp của huyện Châu Thành. Là một trường nằm trên xã vừa được công nhận Xã Nông thôn mới.

  Để hoàn thành được tiêu chí 5 về Giáo dục, những năm qua, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, Ban Giám hiệu cùng đội ngũ giáo viên trường đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo các cấp, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài nhà trường, các mạnh thường quân để thực hiện tốt các công tác về chuyên môn, cơ sở vật chất, … để xây dựng được “trường THCS đạt chuẩn quốc gia” cùng với các trường tiểu học và mẫu giáo trên địa bàn.

  Để đạt được thành tích như trên Hiệu trưởng nhà trường đã có vận dụng tư tưởng HCM về ĐĐK trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ tại đơn vị.

  Xây dựng văn hóa nhà trường gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống cho CBVC và học sinh theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

  Trong chi bộ, đã cho đảng viên đăng kí các nội dung cần thực hiện lồng ghép vào chức trách nhiệm vụ: thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, thực hiện công tác phê bình và tự phê bình,…Định kì họp chi bộ hàng quý có đánh gia rút kinh nghiệm.

  Tổ chức cho giáo viên và học sinh tham gia dự thi: kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Kết quả có 2 học sinh đạt giải cấp huyện.

  Phổ biến các tấm gương điển hình về đạo đức nhà giáo, tôn vinh các nhà giáo, cán bộ quản lý tâm huyết, có nhiều sáng kiến trong quản lý giáo dục và giảng dạy qua các tạp chí Giáo dục và thời đại, Người lao động, …

  Hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục/kiến nghị

  Cuối năm học, rà soát đánh giá những chuẩn mực đã đề ra để bổ sung, hoàn chỉnh, phù hợp với tình hình nhà trường công việc của giáo viên.

  Chi bộ dù đã cho đảng viên đăng kí các nội dung cần thực hiện lồng ghép vào chức trách nhiệm vụ: thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, thực hiện công tác phê bình và tự phê bình,…nhưng còn mang tính hình thức chưa thật sự hướng vào chất lượng thật sự; công tác tự phê bình và phê bình chưa nghiêm túc, chưa tạo được chuyển biến tích cực cho toàn đơn vị; chưa tạo được khối đoàn kết thống nhất thật sự.

  Nguyên nhân thực trạng do ở trường THCS, ban giám hiệu phải kiêm nhiệm quá nhiều nhiệm vụ, trong năm phải tổ chức nhiều phong trào của ngành và liên ngành tổ chức (có hơn 20 cuộc thi trong năm học), giáo viên chưa tâm huyết với nghề, ngại khó, ngại học hỏi,… nên chưa mạnh dạn trong công tác xây dựng và đóng góp cho đồng nghiệp.

  Kiến nghị:

  Nên gắn chặt các tiêu chí thi đua với đánh giá cán bộ một cách cụ thể, trung thực, khách quan để tạo động lực cho CBGV tham gia đăng kí một cách hăng hái nhiệt tình. Có sơ kết, tổng kết kịp thời khen thưởng biểu dương những cá nhân xuất sắc tronog các phong trào thi đua;

  Giá trị lý luận

  3. Giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc

  + Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết góp phần bổ sung quan trọng vào kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin, trong đó có lý luận về đoàn kết.

  + Đại đoàn kết dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh là một chiến lược cách mạng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt đường lối cách mạng Việt Nam.

  + Trong sự nghiệp đổi mới, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc tiếp tục được Đảng ta vận dụng và phát triển sáng tạo trong điều kiện mới.

  Tóm lại, trong tất cả mọi người Việt Nam sống ở trong nước hay ở nước ngoài đều luôn luôn tiềm ẩn tinh thần, ý thức dân tộc trong tâm thức của họ. Vì vậy, khơi nguồn và phát triển đến đỉnh cao sức mạnh dân tộc và trí tuệ của con người Việt Nam, thực thi chiến lược đại đoàn kết dân tộc của Hồ Chí Minh một cách sáng tạo, quy tụ lực lượng dân tộc bằng nội dung và hình thức tổ chức thích hợp với mọi đối tượng tập thể và cá nhân trên cơ sở lấy liên minh công nông và trí thức làm nòng cốt do Đảng cộng sản lãnh đạo, phấn đấu vì độc lập của tổ quốc, tự do, hạnh phúc của của toàn dân là một bài học kinh nghiệm lịch sử có giá trị bền vững lâu dài, đặc biệt có ý nghĩa chính trị quan trọng trong sự nghiệp thực thi đường lối đổi mới, thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay.

  Cách mạng nước ta đã bước sang giai đoạn mới có sự khác biệt về chất so với thời kỳ đấu tranh bảo vệ tổ quốc và giải phóng đất nước, thậm chí cũng đã khác rất nhiều so với 30 năm trước. Đại hội IX và X của đảng ta đã xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là một động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước. Do vậy, công tác cán bộ phải quán triệt hơn nữa quan điểm và bài học kinh nghiệm của Đảng và Bác Hồ về việc kết hợp quan điểm giai cấp và phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Từ thực tiễn lịch sử chứng minh rằng giữa giai cấp công nhân và đại đoàn kếtdân tộc có quan hệ biện chứng, không hề đối lập nhau: nếu là công nhân (và chỉ có công nhân thực sự) thì mới thực hiện được đại đoàn kết toàn dân tộc. Đứng trên lập trường khác không thể đại đoàn kết toàn dân tộc thực sự được. Ngược lại, thực hiện đại đoàn kết dân tộc chính là thực hiện quan điểm của giai cấp công nhân, phù hợp với lợi ích của giai cấp công nhân. Theo quan điểm này, làm thế nào tận dụng được hết tất cả tài năng không phân biệt giai cấp, nguồn gốc xuất thân, là người Việt Nam trong nước hay người Việt Nam ở nước ngoài, chính là thể hiện quan điểm giai cấp công nhân của Đảng ta. Lựa chọn cán bộ phải căn cứ chủ yếu vào nhận thức và hành động thực tiễn của mỗi người chứng tỏ rằng đang phấn đấu cho độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh./.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phải Chấp Nhận Bạn Gái Đã Mất Trinh Như Thế Nào?
 • Là Phụ Nữ Hãy Đi Làm Để Được Hạnh Phúc
 • Tần Suất Làm “chuyện Ấy” Thế Nào Để Vợ Chồng Hạnh Phúc Nhất?
 • 4 Cách Làm Thon Gọn Khuôn Mặt Không Cần Dao Kéo
 • Làm Thế Nào Để Thiết Kế Ra Phòng Ngủ Thích Hợp Với Bạn?
 • Bạn đang xem bài viết Xem Đảng Ta Vận Dụng Tt Hcm Về Đại Đoàn Kết Trong Điều Kiện Hiện Nay Như Thế Nào? trên website Kichcauhocvan.net. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100