Hệ thống sẽ tự động chuyển đến bài viết 20/11 không trọn vẹn của thầy cô ở vùng lũ Nam Trà My: Học sinh mất mát, vui sao được sau 15 giây